Home‎ > ‎

Omvorming

                        Omvorming van het Multi-ondernemingspensioenfonds

                       Op deze pagina vindt u actuele informatie over de omvorming.
                       Alle updates over de omvorming worden hier met u gedeeld.Multi-ondernemingspensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Pon is een Multi-ondernemingspensioenfonds. Dit betekent dat er meerdere pensioenfondsen zijn ondergebracht in één stichting. De mogelijkheid van een Multi-ondernemingspensioenfonds eindigt wettelijk op 1 januari 2021. Wij moeten een andere bestuursvorm aannemen.

Wat betekent dit?

Nu bestaat Stichting Pensioenfonds Pon uit Ring P, Ring K, Ring G en Ring A. Dat gaat veranderen. De Ringen P, K en G worden opgesplitst in 3 aparte pensioenfondsen. Ring A gaat niet verder als zelfstandig pensioenfonds, maar wordt ondergebracht in de nieuwe pensioenfondsen van Ring P en Ring K.

In de uitvoering gaat u niet veel merken van de verandering. Wat u wél gaat merken is dat u niet meer onder een Ring valt. 
De Ring krijgt een nieuwe naam en is qua vorm een eigen pensioenfonds met een eigen pensioenregeling. Op dit moment hebben de bestaande Ringen elk hun eigen pensioenvermogen en pensioenverplichting. Daarbij hebben de Ringen elk hun eigen dekkingsgraad. Hier verandert dan ook niets aan.

De basis van Stichting Pensioenfonds Pon blijft hetzelfde. Het familiegevoel van Pon heeft een belangrijke plek en dat blijft
ook zo.


Ring P: De pensioenregeling voor werknemers van Pon, met uitzondering van Koninklijke Gazelle N.V.

Ring K: De pensioenregeling voor werknemers van Koninklijke Gazelle N.V.

Ring G: De pensioenregeling voor oud-werknemers van Geveke N.V.

Ring A: De Anw-hiaat pensioenregeling die geldt voor alle werknemers binnen Pon

31 december 2021

Contactgegevens nieuwe pensioenfondsen

Stichting Pensioenfonds Pon houdt per 1 januari 2021 op te bestaan. Voor alle informatie over uw pensioenregeling(en) kunt u terecht bij uw nieuwe pensioenfonds.

Van Ring P naar Pensioenfonds Pon

E-mail: pensioenfondspon@pon.com
Telefoon: 088 60 60 271

Van Ring K naar Pensioenfonds Gazelle

E-mail: pensioenfondsgazelle@pon.com
Telefoon: 088 60 60 281

Van Ring G naar Pensioenfonds Geveke

E-mail: pensioenfondsgeveke@pon.com
Telefoon: 088 60 60 29118 november 2020

Het nieuwe bestuur

De bestuursvorm van de nieuwe pensioenfondsen per 1 januari 2021 wordt anders dan bij het huidige Multi-ondernemingspensioenfonds. Het doel is om de pensioenfondsen in de toekomst samen te voegen, daarom heeft het voordelen om het beleid van de drie nieuwe pensioenfondsen op elkaar af te stemmen. Wij willen dat de cultuur en het familiegevoel van Pon in alle drie de pensioenfondsen blijft gewaarborgd.

Wat gaat er veranderen?

De nieuwe pensioenfondsen krijgen een bestuur, een belanghebbendenorgaan en een Raad van Toezicht. Hieronder staat wat de rol is van deze organen en wie die organen gaan invullen.

Het bestuur
Het bestuur wordt gevormd door het huidig uitvoerend bestuur: Bart van der Gaag en John Simon.

Het bestuur leidt de dagelijkse gang van zaken van het pensioenfonds. Alle drie de pensioenfondsen krijgen hetzelfde bestuur.

Het belanghebbendenorgaan
Ieder pensioenfonds krijgt een belanghebbendenorgaan, dat wordt gevormd door de huidige leden van het niet-uitvoerend bestuur en het huidige verantwoordingsorgaan. Het belanghebbendenorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers, de werknemers en de gepensioneerden. De leden zijn bij elk van de pensioenfondsen verschillend, behalve dat Bas Sprong namens de werkgever in alle drie de belanghebbendenorganen zitting heeft.

Het belanghebbendenorgaan heeft wettelijke advies- en goedkeuringsrechten en het recht om bestuursleden te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Het bestuur legt verantwoording af aan het belanghebbendenorgaan over de uitvoering van de taken.

Een Raad van Toezicht
Er komt ook bij ieder pensioenfonds een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is bij elk van de pensioenfondsen hetzelfde, met Dick Mik als voorzitter. Dick Mik is momenteel voorzitter van het bestuur van Stichting Pensioenfonds Pon.

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds.

De nieuwe invulling

De nieuwe posities in het bestuur, het belanghebbendenorgaan en de Raad van Toezicht worden ingevuld door de huidige leden uit het uitvoerend bestuur, niet-uitvoerend bestuur en het verantwoordingsorgaan. De nieuwe invulling ziet er als volgt uit*:

Bestuur

Bart van der Gaag                   - Bestuurslid (voorzitter)

John Simon                             - Bestuurslid

Belanghebbendenorgaan Pensioenfonds Pon

Bas Sprong                             - Namens werkgever (voorzitter)

Corine Scholts-Hendriks           - Namens werkgever

Mathijs Hagenaars                   - Namens deelnemers

Thijs van der Ploeg                  - Namens gepensioneerden

Belanghebbendenorgaan Pensioenfonds Gazelle

Bas Sprong                             - Namens werkgever

Henk-Jan Nanninga                  - Namens werkgever

Monique Sapthu-Jansen           - Namens deelnemers

Adriaan Heuzinkveld                - Namens gepensioneerden (voorzitter)

Belanghebbendenorgaan Pensioenfonds Geveke

Bas Sprong                             - Namens werkgever

Carina Vollebregt                     - Namens werkgever (voorzitter)

Ben van der Werff                    - Namens deelnemers

Thijs van der Ploeg                  - Namens gepensioneerden

Raad van Toezicht

Dick Mik                                   - Voorzitter

Jessica Matelski

Josje Wijckmans-Peek

 

*Deze invulling is onder voorbehoud van goedkeuring door De Nederlandsche Bank.5 november 2020

Waar staan wij met de omvorming?

Nieuwe namen
De huidige Ringen gaan vanaf 1 januari 2021 verder als zelfstandige pensioenfondsen:

  • Ring P wordt Pensioenfonds Pon
  • Ring K wordt Pensioenfonds Gazelle
  • Ring G wordt Pensioenfonds Geveke

De Anw-hiaat pensioenregeling
Ring A, die de Anw-hiaatpensioenregeling uitvoert, gaat niet verder als zelfstandig pensioenfonds. Het zou een te klein pensioenfonds worden met te hoge kosten. Ring A wordt daarom ondergebracht in Pensioenfonds Pon en Pensioenfonds Gazelle.

De Anw-hiaat pensioenregeling blijft grotendeels hetzelfde. Er komt alleen een wijziging in de manier waarop het Anw-hiaat pensioen na ingang wordt verhoogd. Hierover worden de uitkeringsgerechtigden en deelnemers persoonlijk per brief over geïnformeerd.

Bestuursmodel
De bestuursvorm van de nieuwe pensioenfondsen wordt anders dan bij Stichting Pensioenfonds Pon. Meer informatie hierover vindt u medio deze maand op onze website.

Stand van zaken
Inmiddels zijn de drie nieuwe pensioenfondsen opgericht. Het huidige pensioenbureau blijft ook na 1 januari 2021 de uitvoering doen voor alle drie de nieuwe pensioenfondsen. U blijft dus de service houden die u van ons gewend bent.

De pensioenregeling per 1 januari 2021

Met het oog op de uitwerking van het pensioenakkoord, is de pensioenregeling met een jaar verlengd tot en met 31 december 2020. Het is de bedoeling om de huidige pensioenregeling vanaf 1 januari 2021 zoveel mogelijk voort te zetten. Wel staat de premie onder druk vanwege de lage rente. Het is de vraag of het huidige opbouwpercentage bij het huidige premieniveau gehandhaafd kan blijven. Hierover zal in december meer duidelijkheid komen.3 september 2020

Maak kennis met de nieuwe pensioenfondsen

Nu kent u ons nog als Stichting Pensioenfonds Pon met bijbehorende Ringen. Dat gaat vanaf 1 januari 2021 veranderen. 
Ring P, Ring K en Ring G worden elk een eigen pensioenfonds. Een eigen pensioenfonds met een nieuwe naam en een nieuw logo.

Op dit moment zijn wij bezig om de nieuwe pensioenfondsen in te richten. Wij willen u alvast kennis laten maken met het nieuwe uiterlijk van uw pensioenfonds. De service blijft zoals u van ons gewend bent. Wij gaan er alleen wat anders uitzien.
U herkent ons vanaf 1 januari 2021 aan:


Ring P wordt Pensioenfonds Pon 


Ring K
wordt Pensioenfonds Gazelle


Ring G wordt Pensioenfonds Geveke


22 juli 2020

Nieuwe situatie Ring A

Vanaf 1 januari 2021 gaat Ring A niet verder als zelfstandig pensioenfonds. Wat betekent dit voor uw deelname aan de Anw-hiaat pensioenregeling of het Anw-hiaat pensioen dat u ontvangt van Ring A? 

Ik ben deelnemer bij Ring A
Voor de werknemers van Koninklijke Gazelle N.V. wordt de Anw-hiaat pensioenregeling ondergebracht in het nieuwe pensioenfonds van Ring K.

Voor de werknemers van de andere bedrijven wordt de Anw-hiaat pensioenregeling ondergebracht in het nieuwe pensioenfonds van Ring P.

Ik ontvang een Anw-hiaatpensioen
Ontvangt u een Anw-hiaat pensioen, dan wordt het Anw-hiaat pensioen vanaf 1 januari 2021 verzorgd door het nieuwe pensioenfonds van Ring P of Ring K. De verdere invulling hiervan en wat dit persoonlijk voor u betekent, volgt nog.

Hoe ziet de nieuwe Anw-hiaat pensioenregeling eruit?
In het 3e kwartaal van dit jaar sturen wij u een brief waarin de details van deze wijziging worden uitgelegd. Heeft u op dit moment vragen? Stuur dan een mail naar pensioenen@pon.com of neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 088 60 60 271.16 juni 2020

Waar staan wij met de omvorming?

Wij zitten middenin het traject van de omvorming van Stichting Pensioenfonds Pon. Momenteel wordt er gewerkt aan de inrichting van de nieuwe pensioenfondsen. 

De onderzoeken naar de verschillende mogelijkheden voor Ring A lopen nog. Wij hopen u medio juli definitieve informatie te kunnen geven over hoe de nieuwe situatie van Ring A eruit komt te zien. Daarnaast hopen wij u diezelfde periode te kunnen informeren over de namen van de nieuwe pensioenfondsen.6 mei 2020

Toekomst Stichting Pensioenfonds Pon (Ring A)

Ring P, Ring K en Ring G worden opgesplitst in drie nieuwe pensioenfondsen. Ring A zal niet zelfstandig blijven voortbestaan. Voor de werknemers die behoren tot Ring P of Ring K, wordt de Anw-hiaat pensioenregeling ondergebracht in het nieuwe pensioenfonds. 

Voor de ontvangers van een Anw-hiaat pensioen wordt op dit moment onderzocht wie de uitkering vanaf 2021 gaat verzorgen. Hierbij wordt er gekeken naar de volgende twee opties:
  • Optie 1: De uitkering wordt verzorgd door één van de drie nieuwe pensioenfondsen.
  • Optie 2: De uitkering wordt verzorgd door een verzekeraar.
Belangrijk voor de keuze is de mogelijkheid om het Anw-hiaat pensioen in de toekomst jaarlijks te kunnen verhogen. Het bestuur hoopt eind mei een beslissing te kunnen nemen over welke optie het gaat worden. 

Meer informatie over de Anw-hiaat pensioenregeling vindt u hier.20 maart 2020

Risicobereidheidsonderzoek afgerond

Het risicobereidheidsonderzoek is inmiddels afgerond. Wij willen graag iedereen bedanken die heeft meegedaan aan het onderzoek. Wij gaan aan de slag met het uitwerken van de resultaten.17 februari 2020

Risicobereidheidsonderzoek

Als u pensioen opbouwt in, pensioen heeft opgebouwd in of pensioen ontvangt van Ring P, Ring K en/of Ring G heeft u een brief van ons ontvangen met de vraag of u mee wilt doen aan ons onderzoek. In de brief staat een link naar het onderzoek met bijbehorend wachtwoord om mee te kunnen doen. In dit onderzoek staan 2 vragen centraal, namelijk:
  1. Hoe risicovol wilt u dat uw pensioen belegd wordt?
  2. Op welke wijze wilt u dat het pensioenfonds met haar beleggingen een bijdrage levert aan maatschappelijke vraagstukken, zoals mensenrechten, klimaat en veiligheid?

Het is voor ons belangrijk om te weten hoeveel risico u bereid bent om te lopen als het gaat om uw pensioen en hoe belangrijk u maatschappelijk verantwoord beleggen vindt. Het onderzoek is anoniem en dus niet herleidbaar naar u persoonlijk.

Het onderzoek is per Ring opgesplitst. Zo kunnen wij de resultaten meenemen in het beleggingsbeleid per pensioenfonds.