Home‎ > ‎Over SPP‎ > ‎

Toezicht op SPPToezicht op SPPVerantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af over het vastgestelde beleid, de wijze waarop het beleid is uitgevoerd en beleidskeuzes voor de toekomst. Deze verantwoording wordt afgelegd aan het verantwoordingsorgaan. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan wordt opgenomen in het jaarverslag. Daarnaast geeft het verantwoordingsorgaan advies aan het bestuur.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en gepensioneerden en bestaat uit de volgende leden:

 Verantwoordingsorgaan
De heer J. (Joost) van Houwelingen voorzitter namens Ring P
Mevrouw M. (Monique) Sapthu  secretaris namens Ring K
Mevrouw L. (Leonie) de Jong lid namens Ring G
De heer B. (Ben) van der Werff lid namens Ring A
De heer H. (Harrie) van der Zalm lid namens gepensioneerden

Compliance Officer

De compliance officer ziet erop toe dat het bestuur de gedragscode voor pensioenfondsen naleeft en zich houdt aan relevante wet- en regelgeving. Minimaal één keer per jaar overhandigt de compliance officer een schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden aan het bestuur en doet aanbevelingen op basis van zijn bevindingen.

Het bestuur wijst een onafhankelijke compliance officer aan. 
Binnen Stichting Pensioenfonds Pon is 
de heer M.G.A. (Marc) van Enckevort benoemd tot compliance officer.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming adviseert Stichting Pensioenfonds Pon over haar verplichtingen op het gebied van privacyregelgeving. Ook houdt de Functionaris Persoonsgegevens toezicht op de toepassing en naleving van de privacyregelgeving en bescherming van persoonsgegevens.

Binnen Stichting Pensioenfonds Pon is de heer L.C. (Rence) Damming de Functionaris Gegevensbescherming. 

Intern toezicht

In de Pensioenwet is bepaald dat elk pensioenfonds in Nederland intern toezicht ingesteld moet hebben. Het intern toezicht op het bestuur en op het uitvoerend bestuur wordt uitgeoefend door het niet-uitvoerend bestuur, daarbij ondersteund door een auditcommissie. 

De auditcommissie bestaat uit externe deskundigen die geen binding hebben met Stichting Pensioenfonds Pon. 
De auditcommissie beoordeelt de werkwijze en specifieke onderdelen van het beleid van Stichting Pensioenfonds Pon. Daarnaast ziet zij toe op juiste risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging. De auditcommissie legt verantwoording af over de uitvoering van haar taken aan het niet-uitvoerend bestuur.

Extern toezicht

Alle pensioenfondsen in Nederland moeten zich houden aan de regels van de Pensioenwet. Hierop wordt toezicht gehouden door landelijke instanties.
DNB controleert pensioenfondsen op basis van de Pensioenwet. Daarbij kijkt DNB vooral naar de financiële opzet van het pensioenfonds en de deskundigheid en integriteit van de bestuurders.
AFM houdt toezicht op het gedrag van pensioenuitvoerders. Zij controleren of het pensioenfonds zich aan de wetten en regels houdt die gaan over de volgende onderwerpen:
  • De informatie die het pensioenfonds volgens de wet aan deelnemers móet geven.
  • De zorgplicht die het pensioenfonds heeft voor deelnemers die met beleggingen individueel pensioen opbouwen.
  • De gedragscode die toeziet of het pensioenfonds zich aan de geldende normen en waarden houdt.

Icons made by Gregor Cresnar from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY